Ważne od 16.11.2019r.

5. OdstąpienieodUmowy

5.1 Klient będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od Umowy

(z zastrzeżeniem punktów 5.2., 5.3. oraz 5.4. OWU) i w tym celu powinien poinformować Serwis
o odstąpieniu od Umowy za pomocą wypełnionego formularza, który stanowi

Załącznik nr 1 do OWU poprzez: (i) wysłanie wypełnionego formularza na adres Serwisu, lub (ii) wysłanie wypełnionego formularza w wiadomości e-mail na adres bserwispolska@gmail.com. Ponadto, Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy za pośrednictwem Centrum Telefonicznego.  

Klient będący Konsumentem w przypadku, gdy wyraźnie żądał, aby Serwisant przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy, nie może odstąpić od Umowy (zgodnie z art. 38 pkt. 8 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

5.2 Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy po wykonaniu w pełni Usługi przez Serwis za zgodą Klienta (art. 38 punkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

5.3 Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy po wykonaniu Usługi przez Serwis
z uwagi na to, iż Część Zamienna po wykonaniu Usługi staje się nierozerwalnie połączona z Urządzeniem (art. 38 punkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta)

Gwarancja

6.1 Serwis udziela gwarancji na wykonaną Naprawę Urządzenia. Po wykonaniu Naprawy Urządzenia i uiszczeniu płatności przez Klienta, Serwisant przekazuje Klientowi Kartę Gwarancyjną lub W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem kuriera, karta gwarancyjna zostanie przesłana przez Serwis W formie wiadomości elektronicznej W Formacie PDF na adres poczty elektronicznej klienta.

6.2 Serwis odpowiada wobec Klienta z tytułu udzielonej gwarancji za:

§ wady Części Zamiennych istniejące w chwili Naprawy Urządzenia lub powstałe z przyczyn tkwiących w tym czasie w Części Zamiennej,

§ wadliwy sposób ich montażu Części Zamiennej.

6.3 Serwis nie odpowiada za inne wady Urządzenia niż wskazane w punkcie 6.2.1., 6.2.2. OWU,
a w szczególności wynikłe z:

§ nieprawidłowego sposobu korzystania z Urządzenia,
§ uszkodzenia Urządzenia,
§ przyczyn nietkwiących w Części Zamiennej w chwili Naprawy Urządzenia,

§ przyczyn niezwiązanych z montażem Części Zamiennej w Urządzeniu.

6.4 Termin gwarancji wynosi 3 miesiące i biegnie od daty wykonania Naprawy

Urządzenia.
6.5 Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych

warunków gwarancji uprawniony z gwarancji otrzymał przedmiot objęty gwarancją wolny od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Klienta przedmiotu objętego gwarancją, a wolnego od wad lub dokonania ostatniej istotnej naprawy.

6.6 Podstawą udzielenia gwarancji jest Karta Gwarancyjna wypełniona przez Serwisanta, stanowiąca jednocześnie potwierdzenie wykonania Usługi.

6.7 W przypadku wykrycia wady wykonanej Naprawy Urządzenia objętej gwarancją, Klient może powiadomić Serwis w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady o woli skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Zgłoszenie takie może być dokonane w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub

2.1.2.OWU lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Serwisu bserwispolska@gmail.com lub listownie na adres Serwisu wskazany w pkt 1.1.14. OWU.

6.8 W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient może:

§ skontaktować się z Centrum Telefonicznym w celu ustalenia terminu przyjazdu Serwisanta (lub kuriera)(w ramach gwarancji Serwis zapewnia jeden przyjazd Serwisanta do Klienta. W kolejnych przypadkach korzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient przesyła Urządzenie do Serwisu na swój koszt),

§ dostarczyć Urządzenie wraz z Kartą Gwarancyjną do Serwisu na adres: Bartosza Głowackiego 35/356 20-060 Lublin, Polska

6.9 W ramach postępowania reklamacyjnego Serwis w terminie 14 dni ocenia, czy ewentualne wady wykonanej Naprawy Urządzenia objęte są gwarancją oraz przekazuje Klientowi stosowną informację w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub 2.1.2.OWU lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

6.10 Jeżeli zgłoszone wady są objęte gwarancją, Serwis w terminie nie dłuższym niż 14 dni od uznania zgłoszonych wad za objęte gwarancją zgodnie z pkt. 6.9. OWU, przystępuje do naprawy w ramach postępowania gwarancyjnego.

6.11 W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji przez Serwis w terminie 14 dni uważa się, że Serwis uznał reklamację za uzasadnioną.

6.12 Naprawa w ramach postępowania gwarancyjnego może być wykonana przez naprawę wadliwej Części Zamiennej lub jej wymianę.

6.13 W przypadku zgubienia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

 

7. Rękojmia

7.1 Serwis ma obowiązek wykonania Naprawy Urządzenia z należytą starannością w sposób pozbawiony wad.

7.2 Odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

7.3 Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi

niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
7.4 Klient będący konsumentem może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi
w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub 2.1.2.OWU lub listownie na adres Serwisu wskazany w pkt 1.1.14. OWU lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: bserwispolska@gmail.com
z dopiskiem „reklamacja”.

 

7.5 W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających

reklamację oraz danych kontaktowych Klienta będącego Konsumentem.

7.6 Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli wykonana Naprawa Urządzenia ma wadę fizyczną lub prawną

(rękojmia).
7.7 Zakresem odpowiedzialności Serwisu z tytułu rękojmi objęte są wady Części Zamiennej oraz jej montażu.
7.8 Jeżeli Naprawa Urządzenia została wykonana w sposób wadliwy, Klient będący Konsumentem może:

§ złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Serwis niezwłocznie

i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dokona Naprawy Urządzenia w sposób wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Naprawy Urządzenia do wadliwej Naprawy Urządzenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
§ żądać niewadliwej Naprawy Urządzenia. Serwis jest zobowiązany

dokonać niewadliwej Naprawy Urządzenia w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7.9 Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Serwis usunięcia wady żądać wymiany Części Zamiennej na wolną od wad oraz zamontowania Części Zamiennej w sposób niewadliwy albo zamiast wymiany Części Zamiennej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Części Zamiennej do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Serwis. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Części Zamiennej wolnej od wad i niewadliwego montażu Części Zamiennej, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.10 Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia Urządzenia do Serwisu na adres: Bartosza Głowackiego 35/356 20-060 Lublin

7.11 Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany Części Zamiennej oraz jej niewadliwego montażu lub usunięcia wady części zamiennej lub jej montażu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.12 Serwis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia Naprawy Urządzenia. Roszczenie o usunięcie wady Części Zamiennej lub wymianę Części Zamiennej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do OWU dotyczący odstąpienia od umowy

 

Miejscowość, data________________________________

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do:

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Bserwis z siedziba przy ulicy Ul Bartosza Głowackiego 35/356 20-060 Lublin, Polska NIP 7123311451

niniejszym składam oświadczenie o moim odstąpieniu od umowy polegającej na wykonaniu świadczeniu następującej usługi _______________________________________________________________

  • Numer zlecenia____________________________________________

  • Data zawarcia umowy ________________________________________________

  • Imię i nazwisko konsumenta __________________________________

Powód odstąpienia od umowy____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Gwarancja i warunki odstąpienia od umowy

2) Formularz odstąpienia w Bserwis.com

©2018 by bserwis