REKLAMACJE W BSERWIS.COM

Rękojmia

7.1 Serwis ma obowiązek wykonania Naprawy Urządzenia z należytą starannością w sposób pozbawiony wad.

7.2 Odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

7.3 Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi

niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
7.4 Klient będący konsumentem może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi
w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub 2.1.2.OWU lub listownie na adres Serwisu wskazany w pkt 1.1.14. OWU lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: bserwispolska@gmail.com
z dopiskiem „reklamacja”.

 

7.5 W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających

reklamację oraz danych kontaktowych Klienta będącego Konsumentem.

7.6 Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli wykonana Naprawa Urządzenia ma wadę fizyczną lub prawną

(rękojmia).
7.7 Zakresem odpowiedzialności Serwisu z tytułu rękojmi objęte są wady Części Zamiennej oraz jej montażu.
7.8 Jeżeli Naprawa Urządzenia została wykonana w sposób wadliwy, Klient będący Konsumentem może:

§ złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Serwis niezwłocznie

i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dokona Naprawy Urządzenia w sposób wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Naprawy Urządzenia do wadliwej Naprawy Urządzenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
§ żądać niewadliwej Naprawy Urządzenia. Serwis jest zobowiązany

dokonać niewadliwej Naprawy Urządzenia w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7.9 Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Serwis usunięcia wady żądać wymiany Części Zamiennej na wolną od wad oraz zamontowania Części Zamiennej w sposób niewadliwy albo zamiast wymiany Części Zamiennej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Części Zamiennej do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Serwis. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Części Zamiennej wolnej od wad i niewadliwego montażu Części Zamiennej, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.10 Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia Urządzenia do Serwisu na adres: Bartosza Głowackiego 35/356 20-060 Lublin

7.11 Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany Części Zamiennej oraz jej niewadliwego montażu lub usunięcia wady części zamiennej lub jej montażu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.12 Serwis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia Naprawy Urządzenia. Roszczenie o usunięcie wady Części Zamiennej lub wymianę Części Zamiennej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

Załącznik nr 2 do OWU dotyczący reklamacji usługi

 

 

Miejscowość, data ________________________________

Imię, nazwisko i adres konsumenta ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Do: Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Bserwis z siedziba przy ulicy Ul Bartosza Głowackiego 35/356 20-060 Lublin, Polska NIP 7123311451

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 568 § 1 w związku z art. 638 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa dzieło: usługa (poniżej podana nazwa zleconej usługi)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

  • Numer zlecenia____________________________________________

  • Data zawarcia umowy ________________________________________________

Odebrane urządzenie przeze mnie w dniu.  …….           ma wadę.

Polega ona na tym, że

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Stwierdzam iż wada wynika Z niewłaściwego wywiązania się z usługi a wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę jej zauważenia)

____________

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie na podstawie art. 561 § 1 w związku
 z art. 638 § 1 ww. ustawy usunięcia wady.

©2018 by bserwis